کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان به مناسبت ۲۵ نوامبر، مصاحبه برنامه افق برابری

معرفی کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان به مناسبت ۲۵ نوامبر و مصاحبه صدیقه محمدی در برنامه افق برابری با  فریبا امیرخیزی فعال سازمان زنان هشت مارس و فعال کارزار زنان را در ادامه می توانید مشاهده نمایید.