گزارش آکسیون اعتراضی به مناسبت روز جهانی زن- مارس ۲۰۱۷- دوسلدورف/آلمان

در چنین شرایطی، امسال به مناسبت روز جهانی زن، «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران»، را که اولین سازماندهی سراسری در اروپا و کانادا بود، را در شهر دوسلدورف همراه با زنان دیگر، آغاز کردیم.

این مراسم در مرکز شهر منطقه درندورف ساعت یازده صبح روز شنبه ۱۱ مارس تا ساعت نزدیک به دو بعد ازظهر ادامه داشت. ویژگی امسال حضور مشخص زنان افغانستانی بود که یکی از آن‌ها مسئول خبردهی و جمع کردنشان به مناسبت این روز بود.

ما زنان ایران، در پیوند با دیگر زنان در سراسر جهان، برای پایان بخشیدن به هر نوع خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی روز هشت مارس را برگزار نمودیم. تاکید ما جهت مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی تشدید خشونت بر زنان و جدا نبودن آن از مبارزه علیه رژیم فاشیستی و بغایت زن سیتز ترامپ/پنس و در حمایت و همبستگی با زنان در آمریکا، مسأله اصلی بحث ما با رهگذران بود.

بلندگوی آزاد که از طرف سازمان چپ ام ال پ د و کوراژ تهیه شده بود، توانستیم در چها نوبت نظرات خود را در مورد بنیادگری مذهبی و امپریالیسم و فاشیسم مطرح نمائیم.

به این موضوع که مبارزه علیه هر یک از اشکال خشونت بر زنان بدون مبارزه انقلابی بی وقفه و در خدمت به سرنگونی کل نظام مردسالارسرمایه داری حاکم برجهان که خشونت وحشیانه علیه زنان را تولید و باز تولید می کند، بدون نقطه پایان بخشیدن به مالکیت مرد بر زن، نمی توان جامعه نوینی را ساخت که هیچ زنی مورد خشونت و ستم قرار نگیرد.

کودکانی که همراه مادران خود در آنجا حضور داشتند با آوردن گلهای سرخ و تقدیم به زنان رهگذر که به سوی ما میآمدند و کنجکاوانه به شعارهای روی پلاکاردها و میز نشریه نگاه میکردند و سئوال و پرسش ردوبدل میشد.
یکی از فرزندان دختر که با مادر افغانستانی همراه بود نیز در پخش گل به زنان و کمک مالی مشارکت کرد.
جو پرشور و فعالی را ایجاد کرده بودیم و با اینکه عده خیلی زیادی امسال نیامده بودند ولی تأثیر خوبی روی مردم و زنان گذاشته شد.

ما همراه با دیگر زنان از ملیتها و سازمانهای مختلف این روز را در کنار هم به خیابان آمدیم و هم صدا علیه این جو فاشیستی حاکم سرمایه داری که با زور پدر/مردسالاری علیه زنان نسخه میپیچندرا فریاد اعتراض بلند کرده و از همه زنان ستمدیده و مردان خواستیم که در این مبارزه همراه باشند تا بتوانیم با قدرتی هر چه بیشتر این فاشیسم را در هم کوبیده و تا رهائی کامل زنان از ستم این راه را ادامه دهیم.

فعالین کارزار زنان
سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان ) واحد دوسلدورف – آلمان
مارس ۲۰۱۷

  • گزارش آکسیون اعتراضی به مناسبت روز جهانی زن- مارس ۲۰۱۷- دوسلدورف/آلمان