تصاویر مبارزاتی علیه انتخابات ایران در نقاط مختلف اروپا

سوئد

 • اعتراض به انتخابات ایران-اردیبهشت 1396-سوئد
  اعتراض به انتخابات ایران-اردیبهشت 1396-سوئد


لندن

 • Against Iran Election 2017-London
  آکسیون اعتراضی علیه انتخابات ایران - اردیبهشت 1396 - لندن


 بلژیک، بروکسل و نَمور

 • Against Election-May 2017-Brussel
  اعتراض به انتخابات ایران- اردیبهشت 1396- بروکسل بلژیک


برمن

 • Against IR Election 2017-Bremen Germany
  اعتراض به انتخابات ایران - اردیبهشت 1396 - برمن آلمان


هلند، خرونینگن

 • آکسیون علیه انتخابات ایران - اردیبهشت ۱۳۹۶- خرونینگن-هلند


هلند، لاهه

 • گزارش اولین آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی و پارلمان هلند

 • گزارش دومین آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی و پارلمان هلند