«انتخابات ایران» و مصاحبه صدیقه محمدی با فریبا امیرخیزی در برنامه افق برابری – ۲۸ اردیبهشت ۹۶

چرا نباید در انتخابات شرکت کرد؟ مصاحبه ی صدیقه محمدی، از برنامه افق برابری را با فریبا امیرخیزی در لینک زیر می توانید مشاهده کنید.