جلسه پالتاکی: منشأ خشونت جنسیتی به زنان در زندان چیست؟

به مناسبت 29-مین یادمان کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 و دهه شصت با در نظر داشتن موضوع زنان زندانی سیاسی و غیرسیاسی
سخنرانان: اسرین قادری – آناهیتا رحمانی
Paltak-24.09.2017-Kaarzaar AV-Zendan & Yademan