فراخوان دعوت به آکسیون مبارزاتی به مناسبت ۲۹-مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی-بروکسل

آکسیون مبارزاتی به مناسبت ۲۹-مين سالگرد کشتار زندانيان سياسی

تنها راه گرامی‌داشت زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶۰، سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است!

زمان: روز شنبه ۷ اکتبر ۲۰۱۷ ساعت ۱۳ تا ۱۵

مکان: بروکسل   Place de la Monnaie