فایلهای صوتی جلسه پالتاک: منشأ خشونت جنسیتی به زنان در زندان چیست؟

فایلهای صوتی جلسه پالتاک:
به تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷
با موضوع «منشأ خشونت جنسیتی به زنان در زندان چیست؟»
به مناسبت ۲۹-مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و مشخصا تابستان ۶۷