فایلهای صوتی جلسه پالتاک: چرا مبارزه علیه خشونت بر زنان، جهانی است؟

جلسه پالتاک به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان-2017-نوامبر
چرا مبارزه علیه خشونت بر زنان جهانی است؟
چگونه می توان به خشونت علیه زنان پایان بخشید؟
سخنرانان:

مینو ایرانی
فریبا امیرخیزی

زمان: یکشنبه 19 نوامبر 2017 – ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی