تظاهرات در راستای مبارزه برای سرنگونی رژیم جنایتکار و زن ستیز جمهوری اسلامی-لندن

 شنبه، ۶ ژانویه ۲۰۱۸

لندن، ساعت ۱.۳۰ بعد از ظهر، مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران:

Princes Gate, Kensington road, SW7 1PT16

 از مردم ستم دیده و مبارز حمایت کنیم!

هر فردی که به حقوق مردم و جان آن ها که در حاکمیت رژیم فاسد، زن ستیز، مردم ستیز و جنایتکار جمهوری اسلامی در ایران هر روز به طور وحشیانه و از راه های قرون وسطایی در حال نابودی است ذره ای اهمیت می دهد باید در حمایت از آنان به پا خیزد، با صدای بلند از آنان دفاع کرده و با قدرت و جسارت پوسیدگی این رژیم ارتجاعی با تمام دار و دسته اش را افشا و عریان کند. هر فردی که به تحقیر، فرودستی و بی حقوقی زنان؛ استثمار، فلاکت و فقر مردم ستم دیده؛ نابودی محیط زیست و منابع و چپاول ثروت های تولید شده کشور؛ سرکوب وحشیانه دانشجویان، نیروهای مترقی و هر صدای آزادی و برابری خواه؛ سرکوب و ستم بر اقلیت های مذهبی، جنسی، قومی و … معترض است باید در این مبارزه نه تنها صدای رسای ستم دیدگان و سرکوب شدگان باشد بلکه جرقه ای دیگر بر آتش شعله ور خشم و مبارزات مردم در نابودی کلیت این رژیم باشد.

زمان آن رسیده که همه با هم فریاد بزنیم:

زن، مرد، برابری، آتش بزن به روسری !

سرنگون باد رژیم جنایتکار و زن ستیز جمهوری اسلامی!

سازمان زنان ۸ مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان

کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجتماعی و دولتی در ایران- انگلستان

ژانویه ۲۰۱۸

اعتراضات و مبارزات دانشجویان و مردم ایران-1396