تظاهرات ضد رژیم در ایران در حمایت از مبارزات مردم ایران-برمن آلمان

در پاسخ به دعوت گروهی با نام «کار گروه انترناسیونالیست» که زیر مجموعه یکی از بزرگترین سندیکاهای آلمان است و اغلب اعضای آن آلمانی هستند، حدود 200 نفراز افراد آلمانی و ایرانی از ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه 5 ژانویه 2018، جلوی ایستگاه مرکزی قطار در شهر برمن جمع شدند. شرکت کنندگان آلمانی اغلب از فعالین گروه‌های مختلف چپ بودند ولی ایرانی‌های شرکت کننده از طیف‌های مختلف، از نیروهای چپ تا جریانات راست و لیبرال و همچنین سلطنت‌طلبان با پرچم ایران و آرم شیر و خورشید در محل حضور داشتند. البته سلطنت طلبان مورد اعتراض اغلب حاضرین قرار گرفتند تا جایی که آن‌ها در ادامه، از دادن شعارهای سلطنت‌طلبانه پرهیز کرده و به تکرار شعارهای عمومی ضد رژیم جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای، بسنده کردند.

ما فعالین «سازمان زنان 8 مارس» و «کارزار مبارزه با خشونت بر زنان ایران» با تی شرت های قرمز، همراه با بنرهای 8 مارس و کارزار، عکس های مبارزاتی مردم به ویژه زنان و پلاکاردها یی که به گردن آویخته بودیم، در این اکسیون حضور یافتیم.

بخشی از شعارهای مختلفی که به فارسی و آلمانی در دست حاضرین دیده می شد و بعضا حاضرین آن را با صدای بلند تکرار می کردند، از این قرار بود :

– بنر بزرگ با شعار «سرنگون باد جمهوری اسلامی» و همچنین «سرنگون باد امپریالیسم» ( به آلمانی، فارسی و انگلیسی)

– بنر بزرگ با شعار «زنان جهان بر علیه سیستم امپریالیستی مردسالار و مرتجعین مذهبی متحد شوید» (به آلمانی و فارسی)،  با امضای سازمان زنان 8 مارس

– بنر بزرگ «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران» ( به آلمانی و فارسی)

– جمهوری اسلامی سرنگون باید گردد

– خانه، کتاب، گندم برای همه، حمایت از اعتراضات در ایران ( به آلمانی)

– سقف، کتاب، گندم     قدرت به دست مردم  ( به فارسی)

– برعلیه دیکتاتور در ایران و سیاست نئولیبرالی در همه جا ( به آلمانی)

– نان، کار، آزادی در حمایت از اعتراضات ایران ( به فارسی و آلمانی)

– همه قدرت به دست مردم   سرنگون باد دیکتاتور در ایران ( به آلمانی)

– جمهوری اسلامی    نمیخوایم، نمیخوایم

– مرگ بر خامنه ای

شعار: «زن، مرد، برابری، آتیش بزن به روسری» هم به همت یکی از فعالین 8 مارس با قدرت داده شد که مورد استقبال بسیاری قرار گرفته و تکرار شد.

ما بیانیه 8 مارس و کارزار را به زبان فارسی به همراه داشتیم که به سرعت بین شرکت‌کنندگان ایرانی پخش کردیم. بسیاری از شرکت کنندگان و عابرین که شعارها و عکس های ما مورد توجه اشان قرار گرفته بود خواهان دریافت اعلامیه به زبان آلمانی بودند که متاسفانه ما در فرصت کمی که داشتیم موفق به ترجمه بیانیه‌ها نشده بودیم و تلاش می‌کردیم شفاهی اوضاع ایران و مواضع و تحلیل خود را بیان کنیم. اغلب مراجعین اخبار اعتراضات گسترده مردمی در ایران را شنیده بودند و برای آن ها و برای ما آرزوی موفقیت می کردند.

یکی از خبرنگاران ایرانی حاضر در محل، مصاحبه کوتاهی با یکی ازدوستان ما به آلمانی انجام داد و علت حضور ما را جویا شد. دوست ما برایش توضیح داد که ما سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی را به عنوان اولین گام برای رهایی زنان و سایر اقشار تحت ستم می شناسیم و خود را موظف می دانیم که با حداکثر توانمان برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تلاش کنیم. ما خود را بخشی از مبارزات ضد رژیم کنونی در ایران می دانیم و از آن حمایت کنیم.

آلمانی های برگزار کننده و شرکت کننده، مواضع خوبی در تحلیل اوضاع ایران و مقایسه شورش کنونی با تعرضات سال 88 داشتند و به درستی همسو با ما، شورش اخیر، عملکرد هماهنگ اقشار مختلف درون حکومت و موضع گیری امپریالیست ها را افشا می کردند. این که مردم در خیابان های ایران خط قرمزها را پشت سر گذاشته اند و از اصولگرا و اصلاح طلب داخلی عبور کرده اند  و هیچ توهمی هم نباید در رابطه با دشمنی امپریالیست های جهانی داشته باشند. این که دولت آلمان یکی از امپریالیست هایی است که برای پر کردن جیب خود ابزار سرکوب در اختیار رژیم ایران می گذارد و به همین دلیل هم همزمان باید برعلیه اش شورید.

این اکسیون بعد از حدود یکساعت و نیم به پایان رسید و برخی از حاضرین برای شرکت در برنامه های مبارزاتی روزهای آینده در شهرهای نزدیک با هم امکانات ارتباطی اشان را رد و بدل کرده و پراکنده شدند.

سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان) – برمن-آلمان

کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

  

  • حمایت از مبارزارت مردم ایران