فراخوان برای هشت مارس، روز جهانی زن – بروکسل/بلژیک