پیام فعالین کارزار‌‌ در تجمع اعتراضی، مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

در حمایت از مبارزات مردم ایران

پیام فعالین کارزار‌‌ در تجمع اعتراضی، مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل- ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸