جلسه بحث و گفتگو: چرا حجاب اجباری در ایران، مرکز اِعمال خشونت دولتی علیه زنان است؟