فراخوان به شرکت در سمینار به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان-نروژ/كونگسوينگر

فعالین #کارزار در کمیته‌ی آماده‌سازی #سمینار به مناسبت ۲۵ نوامبر
#نروژ
#علیه_خشونت_دولتی
#علیه_خشونت_اجتماعی
#علیه_خشونت_خانگی
#Stop_Violence_Against_Women
 سمینار به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان
زمان: ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸ ساعت ۱۷
مکان: موزه زنان در شهر
#سخنرانی #فيلم #شعرخوانی
همراه با سخنرانی گولاله مروتی از فعالین #کارزار در #نروژ
کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

www.kaarzaar.com
karzar.zanan.2016@gmail.com
www.facebook.com/kaarzaar
https://twitter.com/kaarzaar
https://t.me/kaarzaar