روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷- ۲۹ دیماه-۱۹ ژانویه ۱۹۷۹

جمعه ۲۹ دی ۱۳۵۷- ۱۹ ژانویه ۱۹۷۹

– راهپیمایی اربعین: نقطه چرخش

در راهپیمایی اربعین «… هیچ طریقی نمی توانستیم دریابیم که زنان شرکت کننده در راهپیمایی زیاتر هستند یا مردان؟ اما این چه اهمیتی داشت مهم پیوند محکم بین آنها بود. زنان دوش به دوش مردان در حالی که کارت انتظامات را به سینه داشتند به سازمان‌دهی راهپیمایی پرداخته بودند… برخی افراد مشکوک در دسته‌های کوچک سعی کردند تظاهرات را به آشوب بکشند. این افراد در میدان ونک عکس دکتر محمد مصدق… را پایین کشیدند و در مقابل دانشگاه درگیری خطرناکی ایجاد کردند… وقتی متوجه صف آموزگاران شدند که با در دست داشتن عکس‌های آیت‌الله خمینی، آیت‌الله شریعتمداری، صمد بهرنگی، خسرو گلسرخی و خسرو روزبه حرکت می کردند، کوشیدند صف آنها را متفرق کنند… گروه‌های کوچکی که در پناه شعار حزب فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح الله حرکت می‌کردند به صف معلمان حمله کردند. در نتیجه چند نفر مجروح شدند. افراد مشکوک، به زنان بی‌چادر رنگ پاشیدند و سعی کردند با وانت صف معلمان را زیر بگیرند. چند زن و مرد… که خطر را متوجه گروهی از هموطنان می‌دیدند جلوی وانت دراز کشیدند و مانع حرکت آن شدند صف معلمان در چند نقطه‌ی دیگر با هجوم افراد مشکوک روبرو شد و سرانجام در خیابان خوش قطعنامه‌ی زیر را صادر کردند:

امروز ما به عنوان بخشی از ملت مبارز و قهرمان ایران، برای اعتراض به توطئه‌ی رژیم وابسته به امپریالیسم برای ابراز همبستگی با مبارزات شکوهمند خلق خود و برای افشای سیاستهای اختناق و سرکوب و سلب آزادی های اساسی آنان در راهپیمایی باشکوه و عظیم مردم… شرکت کردیم. متاسفانه بر اثر اقدامات تفرقه افکنانه‌ی گروهی متعصب که با روش‌های نادرست خود به جنبش ملی ما لطمه می زند از ادامه راهپیمایی ما در مسیر اصلی، (خیابان شاهرضا)، جلوگیری شد و ما بالاجبار حرکت خود را از مسیر دیگری ادامه دادیم…» کیهان ۳۰ دی ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر

روزنامه کیهان، ۳۰ دیماه ۱۳۵۷