روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷- ۱ بهمن- ۲۱ ژانویه ۱۹۷۹

يکشنبه ۱ بهمن ۱۳۵۷- ۲۱ ژانویه ۱۹۷۹

– صادق قطب زاده: زن و مرد در تمامی موارد مساوی خواهند بود

 صادق قطب زاده در مصاحبه با کیهان: «زن با مرد در تمام موارد مساوی خواهد بود. حقوق زن با مرد مساویست و زن حق انتخاب شدن، انتخاب کردن، انتخاب شغل دارد و همچنین دارای حق استقلال اقتصادی و انتخاب همسر خواهد بود.»

وی در پاسخ به پرسش اینکه «آیا در تقسیم ارث، تغییری داده خواهد شد»، گفت: «خیر، زیرا مرد به حکم اینکه وظیفه‌ی تأمین هزینه‌ی زندگی را به عهده کرد، باید ارث بیشتری ببرد.» کیهان ۲ بهمن ۱۳۵۷

– اعلامیه‌ی همبستگی سازمان ملی پرستاران و بهیاران

سازمان ملی پرستاران و بهیاران که در تاریخ ۵۷/۹/۲۲ تشکیل شده است، ضمن دعوت از کلیه‌ی همکاران آمادگی خود را در راه همکاری با مبارزات حق طلبانه‌ی ملت ایران اعلام داشت… آیندگان، اول بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر

روزنامه های کیهان و آیندگان، ۱ و ۲ بهمن ماه ۱۳۵۷