روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷- ۷ بهمن- ۲۷ ژانویه ۱۹۷۹

شنبه ۷ بهمن ۱۳۵۷- ۲۷ ژانویه ۱۹۷۹

– راه‌پیمایی عظیم مردم در تهران برای بازگشت آیت الله خمینی

«در راه‌پیمایی عظیم تهران میلیونها نفر شرکت کردند و خواستار بازگشت ایت الله خمینی شدند. در این راه‌پیمایی که با شرکت گروه‌های مختلف مردم صورت گرفت… زنان مشت‌هایشان را به آسمان بلند کرده بودند. شعارهای آن‌ها غرش مردان را تعقیب می‌کرد. تعداد زنان به هیچ وجه کمتر از مردان نبود. انقلاب به یکسان زن و مرد را به میدان می‌کشاند. کودکان، حتا دو سه ساله‌ها با حرکت مشت مادرهایشان، مشت تکان می‌دادند. در این راه‌پیمایی بیش از ۵۰۰ هزار زن چادری و بی‌چادر، پیر و جوان و حتا زنان حامله شرکت کرده بودند.» کیهان، ۸ بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر

روزنامه کیهان ۸ بهمن ۱۳۵۷