روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷- ۸ بهمن- ۲۸ ژانویه ۱۹۷۹

یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۵۷- ۲۸ ژانویه ۱۹۷۹

در راه‌پیمایی تهران ۳۰ نفر کشته و ۲۰۰ نفر مجروح شدند

«پس از شلیک… نظامیان بر روی مردم، دامنه‌ی جنگ و گریز به میدان ۲۴ اسفند کشیده شد و نظامیان مردم را به شدت زیر آتش گلوله گرفتند. مردم با سنگ به نظامیان حمله می کردند.» کیهان، ۸ بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر

روزنامه کیهان ۸ بهمن ۱۳۵۷