روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷- ۱۰ بهمن- ۳۰ ژانویه ۱۹۷۹

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۵۷- ۳۰ ژانویه ۱۹۷۹

– شهر نو به آتش کشیده شد

«… بسیاری از زنان ساکن آنجا به سبب تعطیلی چند روز اخير قلعه محل را ترک کرده بودند… عده‌ای از مهاجمان چند زن ساکن قلعه را مورد ضرب و جرح قرار دادند؛ عده‌ای از جوان‌ها الله‌اکبرگویان آن‌ها را نجات دادند و از مهلکه به در بردند.» آیندگان ۱۱بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر