اطلاعیه شماره ۲: فراخوانی به همه نیروهای مبارز برای ساخت یک اثر هنری ماندگار در جنبش رادیکال زنان