پیام شورای سیاسی زنان در آلمان به کارزار زنان

نشست سراسری تدارک دوازدهمین شورای سیاسی زنان در آلمان

 به کارزار زنان برای مبارزه علیه خشونت بر زنان در ایران در سال ۲۰۱۹

ما شرکت کنندگان در اولین نشست تدارک دوازدهمین شورای سیاسی زنان در سال ۲۰۱۹، از راهپیمایی سه روزۀ شما، کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان در ایران،  در ۶ ،۷ و ۸ مارس ۲۰۱۹، در چهلمین سالگرد خیزش زنان علیه حجاب اجباری در سال ۱۹۷۹ که در حال سازماندهی است و با تمرکز دادن بر روی حجاب اجباری به عنوان یکی از خشونت های عریان و برجستۀ دولت تئوکراتیک جمهوری اسلامی، حمایت و همبستگی خود را با آن اعلام می کنیم.

بدون تردید جنبش زنان ایران بخشی از جنبش جهانی زنان علیه سیستم سرمایه داری مردسالار بر زنان است. مبارزه و مقاومت زنان ایران از بدو قدرت گیری رژیم جمهوری اسلامی علیه حجاب اجباری و سایر خشونت های سازمان یافته دولتی علیه زنان به مدت چهل سال، خصوصا در ماههای اخیر علیه حجاب اجباری، الهام بخش  و شادی آفرین است.

حمایت و همبستگی برای پیشروی جنبش زنان در ایران و جهان  گام های استوار، هدفمند در خدمت به ساختن دنیایی است، که هیچ زنی مورد ستم و استثمار واقع نشود.

Frauenpolitischer Ratschlag
frauenpolitischerratschlag@gmx.de
28 October 2018
Kontakt:
Anne Wilhelm,
Karl-Meyer-Straße 13
45884 Gelsenkirchen
اصل پیام