پیام انجمن افق زنان در هامبورگ/آلمان به کارزار زنان

به کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی وخانگی بر زنان!

رفقا و دوستان گرامی!

اکنون چهل سال ازبه قدرت رسیدن یکی از زن ستیزترین دولتهای جهان و چهل سال از یورش وحشیانۀ این رژیم به راه پیمائی با شکوه زنان در اعتراض به حجاب اجباری میگذرد. در گذر این چهل سال، اگر حاکمین جدید گام به گام قوانین و سیاستهای زن ستیز خود را نهادینه کرده  و آنها را به یکی از مهمترین ارکان ایدئولوژی و تثبیت حاکمیت خود تبدیل نمودند، در مقابل زنانی که با آرمانهای انقلابی و افقهای رهائی بخش در انقلاب  پنجاه وهفت شرکت کرده بودند، در تمام این سالها پای به عقب نگذاشتند. هزاران تن از این زنان در زندانهای رژیم به دار آویخته شدند، آنان در همین شکنجه گاه ها مورد تجاوز وحشیانۀ پاسداران اسلامی قرار گرفتند. ضد انقلاب برآمده از انقلاب سیاست زن ستیزانۀ تفکیک جنسیتی را در همۀ سطوح جامعه به پیش برد، ارتجاعیترین وعقب مانده ترین قوانین را در خدمت تثبیت نظام سرمایه داری مردسالارانه  به تصویب رساندند، شلاق زدند، سنگسارکردند، کودک همسری را رواج دادند و با درهم آمیختگی مذهب و دولت با تمام توان کوشیدند که زنان را به عقب برانند.

در تمام این جهل سال زنان مجبور بودند که برای هر گام از پیشروی خود هزینۀ گرانی بپردازند. با این وجود هیچکس نمیتواند کتمان کند که آنها بخش مهمی از سازندگان شرایطی هستند که اکنون بویژه بعد خیزش دیماه سال گذشته، جامعه را فرا گرفته است. اکنون زنان در مقیاس گسترده ای در صف اول اعتراضات اجتماعی قرار گرفته اند . آنان در مقابل چشمان ناباور و از حدقه درآمدۀ پاسداران نظم زن ستیز، حجابها را برکنده و بر زمین می افکنند. آنان در کنار کارگران هفت تپه و فولاد اهواز قرار گرفته و پرچم دادخواهی علیه بیدادگریهای رژیم را بر میافرازند. آنان بخش جدانشدنی از اعتراضات دانشجویان، معلمین، بازنشستگان، مالباختگان و جنبش آزادی زندانیان سیاسی گردیده اند.

آنان با شجاعتی بی نظیر افق تنگ فمنیستهای لیبرال و اسلامی را پاره کرده و در مقابل کمپینهای به غایت عقب مانده، نظیر «یک میلیون امضاء» و «آزادیهای یواشکی» با افق انقلابی به وسط میدان آمده و به چیزی کمتر از سرنگونی نظم سرمایه داری- اسلامی و مردسالار تن نخواهند داد. جنبش رادیکال زنان ایران چاره ای ندارد که در دل هرج ومرج و کشمکش همه نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی منطقه و در دل سر برآوردن جریانات به غایت ارتجاعی اسلامی از قعر تاریخ، پرچم پیکار علیه همه و هر گونه سنتها وارزشهای زن ستیزانه را در دست گرفته و افق انقلابی، رادیکال و آزادیبخش را در مقابل توده های میلیونی زنان قرار دهد.

از این رو تلاش شما جهت شکل دادن به «کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی وخانگی بر زنان» تلاشی ازرنده برای یادآوری پیکار شجاعانه زنان در هشت مارس چهل سال پیش و همزمان تلاش ارزنده ای برای اعلام جرم علیه رژیمی است که زن ستیزی در آن نهادینه گردیده است. ما در این کارزار خود را همراه شما میدانیم و بسیار خوشحالیم که میزبان شما در هامبورگ هستیم.

انجمن افق زنان در هامبورگ، آلمان

بیست و هشتم ژانویۀ ۲۰۱۹

هشتم بهمن ۱۳۹۷