پیام مبارزه برای جهانی بدون مرز ( افغانستان – ایران) به کارزار زنان

رفقا، دوستان و همه زنان آزاده ای که  که با عزمی راسخ  کارزار گسترده خشونت علیه زنان را در خدمت به رهایی زنان بر پا داشته اید!

مردم ایران و افغانستان در ۴۰ سال گذشته شاهد وسیع ترین، شنیع ترین و شرورانه ترین خشونت های دولتی علیه زنان بوده اند. آنچه که بر زنان ایران و افغانستان در نتیجه حکومت های بنیاد گرای مذهبی در چند دهه اخیر گذشته است بر کسی پوشیده نیست. اینکه چگونه اولین اقدام اسلامیت این حکومت ها محصور و محدود کردن حقوق زنان بوده است. اینکه چگونه پرچم اسلامیت این مرتجعین  با ستم، سرکوب و تبعیض علیه زنان بر افراشته شده است. بسیاری از زنان پناهجو و مهاجرین ایرانی و افغانستانی به دلیل تبعیضات اجتماعی و به خاطر خشونت های دولتی و خانگی مجبور به ترک کشور خود شده اند. بسیاری از این زنان پناهجو و مهاجر در موقعیت شکننده تری نسبت به بقیه مهاجرین قرار دارند.

اما زنان چه در داخل این کشورها و چه در خارج در مقابل این ستم ها و فشارها ساکت ننشسته اند. راهپیمایی دهها هزار زن مبارز علیه فرمان ارتجاعی خمینی در اولین ۸ مارس بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی همچنان الهام بخش مبارزات زنان و مردمی هستند که این ستم های قرون وسطایی را بر نمی تابند. مبارزات خودبخودی و آگاهانه زنان علیه حجاب اجباری علیه قوانین نابرابر و تبعیض آمیز و علیه ستم های جنسیتی که تلاش دارند زنان را در انقیاد در آورند، در چهار دهه جمهوری اسلامی را به ستوه در آورده و عاجز کرده است. همچنین راهپیمایی پنج روزه کارزار زنان در ۸ مارس در ۲۰۰۶ و همچنین در سالهای بعد نمونه چنین مبارزاتی در خارج از کشور است.

راهپیمایی شما در ۸ مارس ۲۰۱۸ به مناسبت و در دفاع از ۴۰-مین سالگرد راهپیمایی شورانگیز زنان در سال ۱۹۷۹ علیه حجاب اجباری و به مثابه بخشی از کارزار شما علیه خشونت های دولتی نه تنها حرکت ضروری است بلکه بسیار، الهام بخش و نشاط برانگیز است. و نشان از آن دارد که زنان آزاده  به ستم و فشار های  پدر-مرد سالارانه تحت نام مذهب و یا هر نام دیگری تن نخواهند داد. بلکه خشم خود را به مبارزه ای قهرمانانه علیه  مرتجعین واپسگرا و رهایی از زنجیر اسارت خواهند کرد.

ما با کمال افتخار از این حرکت جسورانه شما پشتیبانی می کنیم و تلاش خواهیم کرد که با تمام قوا در آن شرکت کنیم  و به هر شکل ممکن در تقویت آن بکوشیم. ما  همچنین همه پناهجویان و مهاجرین را فرا می خوانیم که با شرکت خود در این راهپیمایی تاریخی و در هم سویی با مبارزات بقیه اقشار و طبقات جامعه با شرکت خود در این راهپیمایی بر تقویت و موفقیت آن بکوشند.

مبارزه برای جهانی بدون مرز ( افغانستان – ایران) 

۲۰ ژانویه ۲۰۱۹