پیام بصیر نصیبی بنیان گذار سینمای آزاد ایران به کارزار زنان

به کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان

بعد از مسلط شدن نظام مرتجع و ناانسان و ضد زن جمهوری داعشی ی کنونی، زنان که ستم مضاعف بر آنان تحمیل شده بود بر علیه فرامین قرون وسطایی نظام نو بنیاد بپا خواستند. اما رژیم جمهوری اسلامی توانست با همراهی جهان سرمایه داری که منافعشان در گسترش ازتجاع دینی بود بر اوضاع مسلط شود با اعمال زندان، شکنجه، اعدام به عمر نگین خود بیفزاید. زنان اما هرگز از پای ننشستند و صحنه را رها نکردند. از میان فعالیت های مستمر بر علیه نظام عقب مانده و ضد زن رژیم جمهوری اسلامی کارزار مبارزه علیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی بود  که سازمان زنان ۸ مارس مبتکران بود. این کارزار در سال ۲۰۰۶ با سازماندهی راهپیمایی در ۵ روز در دو کشور آلمان و هلند به مناسبت روز جهانی زن توانست نقش موثری در مبارزات زنان ایفا نماید.

از دوسال پیش همگانی شدن جنبش پیگیر کارگران در ایران شرایط متفاوتی درزادگاه اسیر ما برقرار شده است .ترس عامه از نظام داعشی ریخته و اعتراضات گسترش یافته است. رژیم جمهوری اسلامی دیگر توان سرکوب به شیوه ۴۰ سال گذشته را ندارد. حرکت های اعتراضی علاوه بر کارگران ستم دیده، دیگر انسانها ی معترض را هم به حرکت در اورده است. در اعتراضات اخیر هم زنان نقش عمده ای در مبارزات داشته اند.

بر بستر این اوضاع است که کارزار مبارزه با خشونت بر زنان  اهمیت ویژه ای می یابد.کارزارمبارزه با خشونت بر زنان در ایران که از ۲ سال پیش فعالیتش را آغاز کرده در نظر دارد درچهلمین سال خیزش زنان علیه حجاب اجباری وبه مناسبت ۸ مارس ۲۰۱۹ در سه شهر اروپایی هامبورک، دنهاخ (لاهه) وبروکسل حضور موثر وکارسازی داشته باشد. در این جو هر چه این برنامه گسترده تر وپر طنین تر برگذار شود تاثیرمثبتش بر پیشبرد اهداف کل جنبش ،محسوس تر خواهد بود. این کارزار میتواند وتوانش را هم دارد که نه فقط به جامعه ما از شر این نشانه عقب ماندگی وتحجر خدمت کند بلکه تاثیرش را بر دیگر کشورهای منطقه به خصوص زنان ستم کشیده افغانستان نیز بگذارد.  این چنین است که می باید از فرصت بدست امده بیشترین بهره حاصل شود.

حضور وهمراهی و مشارکت گسترده درراهپیمایی سه روزه کارزار مبارزه با خشونت بر زنان درایران  برای جنبش سینمای آزاد یک وظیفه ی مهم اجتماعی وسیاسی و برای تحقق خواست های برحق زنان کشورهای تحت ستم است . سینمای ازاد به سهم خود ودر حد توانش در این مبارزه همراه خواهد بود.

به امید موفقیت هر چه بیشتر کارزارمبارزه با خشونت علیه زنان

بصیر نصیبی بنیان گذار سینمای ازاد ایران و سینماگر در تبعید مقیم آلمان 

۲۱ ژانویه ۲۰۱۹