پیام شهین نوایی از زنان حاضر در تظاهرات سال ۱۳۵۷، به کارزار زنان