پیام ایرج جنتی عطایی به کارزار زنان

ستیزه‌گران کارزار زنان! برای شما و هم نبردان‌تان و همه‌ی ستیزه‌گران «نه‌گو» به بی‌عدالتی، فقر، شکنجه، اعدام و هرگونه نابرابری جنسیتی، نژادی و طبقاتی، آرزوی پایداری و پیروزی دارم.

چهلمین سال ستیز، خجسته باد.

ایرج جنتی عطایی

۲ فوریه ۲۰۱۹