پیام زیبا کرباسی به کارزار زنان

با این شعر بخشی از شعر رمان نامه‌ام با زنان کارزار بر علیه هرگونه ظلم به ساحت زنان سرزمین مان و جهان اعم از دولتی اجنماعی خانگی و خصوصی حتی بر می‌آشوبم و قیامتم را اعلام می‌کنم.

در کنارتان هستم و خود را بخشی از شما زنان آزاده می دانم.

زیبا کرباسی

۸ مارس ۲۰۱۹ – لندن

 

نامه های خصوصی ی بهادر درانی و آهو حسانی

۱۸۵

 

اگر راست بگویم

همه ی شما در این مدرسه قصد من کنید و نتوانید

زیان آن هم با شما عاید شود

و اگر خواهید

بیازمایید

شمس تبریزی

 

سازگاری زیر قانون جبر موروثی

پوست را به دباغ خانه سپردن است

اهلش نیستم

 

امروز که از دور باطل دایره بیرون زده ای

از زیر ضرب برادر و پدر و چند مرد دیگر فامیل

امروز که از دایره های مخدوم درخت

آهو

از حلقه های سیگار مردان محله

مثل دود شکسته

هوا را تکانده

بیرون ریخته ای

امروز که از زیر مشت و لگد شوهر

با گوشوار خونین بر کف دست

از حلقه های زنگ زده ی دسته کلید زندانبانی از عهد عتیق

از فوران حلقه های بازی ی دست دلقکان ملنگ

از قانون مدارا

از مصلحت اوضاع

از شفاعت های شنیع

امروز

امروز که با همین

حلقه ی نقطه های شین شورش

در دستخطی گرد و آتشین

گردن همه ی قرمساق های کلفت ناسوت را

طوری ساطور کرده ای

که فکر پاکشی

از سر ندیده هاشان هم

افتاده باشد