شرکت فعالین کارزار در آکسیون همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران-سوئد/استکهلم