پیام سازمان زنان گَرانس در بلژیک به کارزار زنان

ما از زنانی که در اینجا روسری به سر داشتن را انتخاب کرده‌اند، حمایت می‌کنیم. حتی زنانی که خودشان حجاب دارند را نیز درگیر می‌کنیم. درعین حال از زنانی- که چه در اینجا و چه در ایران، تن به حجاب اجباری نمی‌دهند- حمایت می‌کنیم.

 

آن‌ها همچنین بخشی از برنامه کارزار سه روزه را در فیس‌بوک خود درج کرده‌اند:

“The campaign to combat violence against women in Iran, launched two years ago, plans to organize a three-day March on international women’s day (2019) in three days: Hamburg (March 6), Amsterdam (March 7) and Brussels (March 8) to celebrate the 40th anniversary of the uprising of women against forced hijab in Iran and reflect the voice of millions Iranian women against forced hijab, in solidarity with recent struggles.”

Campaign to combat state, social and domestic violence against women in Iran
November 2018
www.kaarzaar.org

اصل پیام:

On peut soutenir les femmes qui choisissent ici de porter le foulard, engager des femmes qui portent le foulard, et même porter le foulard soi-même, et soutenir en même temps les femmes qui en refusent le port forcé, que ce soit ici ou en Iran.
Fière d’être membre de mes collègues de Garance ASBL!