پیام نوشین فرهید از زنان حاضر در تظاهرات ۵۷ به کارزار زنان

 پیام به راهپیمایی

 «کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان ایران»

با درود

بدینوسیله من همبستگی خود را در برگزاری مراسم راهپیمایی برای بزرگداشت چهلمین سالگرد راهپیمایی ۸ مارس سال ۱۹۷۹اعلام میکنم. هرچند، آرزو داشتم که خود میتوانستم در این مراسم حضور یابم. متاسفانه به دلیل کار بسیار زیاد قادر نیستم سفر کنم اما من هم پا به پای شما در تظاهرات روز جهانی زن در لندن شرکت خواهم کرد و دستاوردهای جنبش جهانی زن را در سطح بین المللی پاس خواهم داشت.

من در روز ۸ مارس ۱۹۷۹به طور غیر مترقبه به راهپیمایی زنان در تهران پیوستم و از آن روز به بعد به فعالیتهای اجتماعی و مبارزه بر علیه اجحاف و نابرابری حقوق زنان در جمهوری اسلامی در زیرپرچم اتحاد ملی زنان به فعالیت پرداختم. در روز تظاهرات همه زنان از قشرهای مختلف جامعه، ازجمله معلم، پرستار، کارگر، محصل، پیر، جوان، کودک و …. به خیابانهای تهران جاری شدند و خشم خود را در مورد فتوای خمینی و اجباری کردن حجاب ابراز داشتند.

به یاد می آورم که در زنان احساس همبستگی بسیار زیادی ایجاد شده بود. من برای اولین بار در تظاهراتی شرکت میکردم که شعارهایش بطور مستقیم به موقعیت و جایگاه خودم به عنوان یک زن در جمهوری اسلامی ارتباط داشت.

باامید آزادی و برابری زنان و مردان در ایران و جهان

 

نوشین فرهید

۱۶بهمن ۱۳۹۷