پیام «زنان آزاد» به کارزار زنان

به کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

کارزار زنان برحق و شهامت مبارزاتی آن‌ها، پرشکوه است.

کارزار مبارزاتی زنان شورشگر ایران درهشت مارس ۵۷ طغیان نیرومند زنان مبارز، آزاده وانقلابی در برابر فرمان زن‌ستیزخمینی بود که کاخ نشینان تازه به دوران رسیده را نگران و سراسیمه ساخت.

سرکوب، زندانی، شکنجه و کشتار وحشیانه‌ی هزاران انسان آزاده توسط رژیم منفور اسلامی نتوانست جنبش نیرومند زنان ایران را نابود و اطاعت آنان از فرمان‌های زن‌ستیز قرون وسطایی را مقدورسازد.

درفش رهایی‌بخش جنبش انقلابی زنان ایران علیه رژیم زن‌ستیزجمهوری اسلامی همواره برافراشته و در اهتزاز بوده و مبارزات شما هیچ‌گاهی فروکش نکرده است.

علیرغم سرکوب وحشیانه‌ی پی‌درپی و متواتر چهل سال گذشته جنبش زنان همواره قد برافراشته و رفتار رژیم منفور و فاسد جمهوری اسلامی را افشاء و به جهانیان معرفی نموده‌است.

کارزار ۵ روزه‌ی مبارزاتی سال ۲۰۰۶ نمادی از حضور گسترده‌ی زنان ایران و متحدین افغانستانی و جهانی‌شان در صف مقدم مبارزه و پیکارعلیه رژیم منفور جمهوری اسلامی بود و کارزار کنونی طلایه‌‌دارگردبادی‌ست که جنبش سرتاسری مردمان داخل و خارج ایران را به‌هم پیوند داده و می‌رود تا رژیم زن‌ستیزآخوندی را ریشه‌کن ساخته و به زباله‌دان تاریخ سپارد.

کارزار مبارزاتی زنان ایران در پیوند استوار و مستحکم با جنبش‌های انقلابی جهانی زنان قرارداشته و به تحکیم و نیرومندی آن‌ها می‌افزاید.

زنان آزاده همواره کارزارهای مبارزاتی نیرومند و پرتوانی را در برابر زورگویان زن‌ستیز، برپاکرده و از حقوق انسانی‌شان به دفاع برخاسته‌اند و در بسا موارد پوزه‌ی مردان و دولت‌های زورگو و ستمگر را به خاک مالیده‌اند.

زنان آزاده‌ی ایران با پتانسیل مبارزاتی نیرومندشان هم‌دوش با مردان آزاده و انقلابی نظام مردسالار جمهوری اسلامی ایران را درهم‌کوفته و به زانو درخواهندآورد.

ضمن استقبال از این حرکت انقلابی مبارزاتی شما خود را مکلف می‌دانیم تا با تمام قدرت و توان در تحکیم و تقویت کارزارشما، بکوشیم.

بدین‌وسیله از تمام زنان آزاده و آزادی‌خواه دعوت می‌کنیم تا به صفوف تظاهرات کارزار خشونت علیه زنان پیوسته و از آن حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه نمایند.

زنان آزاد

۷ فوریه ۲۰۱۹