پیام زرغونه عظیمی و عصمت عزیزی به کارزار زنان

رفقا!

ما بدون شك به شما می‌پیوندیم. هنوز صداى زنده‌یادها (آذر درخشان و مينا حق‌شناس) را از پس سال‌ها در راهپیمایی دن‌هاگ می‌شنویم كه بر تداوم و پيگيرى اين کارزار اصرار می‌نمودند. امروز كه سال‌هاست آن‌ها در جمع ما نيستند؛ تكرار راه‌پیمایی گوياى روشنِ گستردگى، عمق و پيروزى اندیشه‌های بر حق شماست.

با افتخار رفقا،

من و همسرم زرغونه كه همين لحظه پیام‌تان را يك‌جا باهم می‌خوانیم، هر دو افتخار داريم اگر نام‌های ما در رديف رهروان آذرها و حق‌شناس‌ها درج گردد.

فوریه ۲۰۱۹