روزشمار خیزش زنان در زمستان ۵۷- ۲۴ بهمن – ۱۳ فوریه ۱۹۷۹

آموختن از درس‌های تاریخی ضرورتی است خصوصا برای زنان که ستمی هزاران ساله و به وسعت جهان را تجربه کرده و می‌کنند…

 

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۵۷- ۱۳ فوریه ۱۹۷۹ 

– امیر عباس هویدا: من بیشتر از دیگران مقصر نیستم

امیر عباس هویدا که ۱۳ سال نخست وزیر شاه بود با خبرنگاران داخلی و خارجی به مصاحبه نشست؛ در ستاد موقت نخست وزیری که بازداشتگاه او و شماری از وزیران پیشین است. او گفت: «من هم به اندازه‌ی هر فرد دیگر ایرانی درباره‌ی گذشته ایران خودم را مقصر می‌دانم، نه بیشتر. این تقصیر سیستم و رژیم بود که من اینک اینجا هستم نه گناه من» آیندگان ۲۴ بهمن ۱۳۵۷

پیام استادان پیشگام

«درود بر شهیدان، درود بر رزمندگان، سپاس بر فدائیان خلق و مجاهدین راستین پیشگامان و پایه‌گذاران و پاسداران انقلاب، درود بر آنان که فریاد زدند: ای ملت ما با هم متحد می‌شویم درود بر آنان که نشان دادند اتحاد ضرورت انقلاب است. درورد بر آنان که گفتند ارتش خلقی به پا می‌کنیم، میهن خود را رها می‌کنیم. درود بر آنان که بر این عقیده‌ها جامه عمل پوشاندند. از طرف استادان پیشگام دانشگاه تهران، هما ناطق.» آیندگان، ۲۴ بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر