روزشمار خیزش زنان در زمستان ۵۷ – چهارشنبه ۲۵ بهمن – ۱۴ فوریه ۱۹۷۹

? اگر تجربیات تلخ نتواند راهی در مقابل‌مان باز کند ما از تاریخ هیچ نیاموختیم و محکوم به تکرار آن خواهیم بود …

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۵۷- ۱۴ فوریه ۱۹۷۹

– ۷ وزیر دولت موقت معرفی شدند

کریم سنجابی (وزیر امور خارجه) و داریوش فروهر (وزیر کار و امور اجتماعی) از جبهه‌ی ملی ایران؛ احمد صدر حاج سیدجوادی (وزیر کشور) و مصطفی کتیرایی (وزیر مسکن) و مهندس يوسف طاهری قزوینی (وزیر راه و ترابری) و علی اکبر معین‌فر (وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه) از نهضت آزادی؛ دکتر كاظم سامی (وزیر بهداشت) از جاما. آیندگان۲۵ بهمن ۱۳۵۷

– جنگ مسلحانه در شهر ری

«جنگ مسلحانه بين ماموران و مردم به رهبری چریک‌های فدایی خلق ساعت‌ها به طول انجامید و سرانجام مردم پیروز شدند.» آیندگان۲۵ بهمن ۱۳۵۷

#روزشمار_زمستان_۵۷
از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر