پیام نجیبه محمود، فعال زنان و خبرنگار به کارزار زنان