گفتگوی فریبا امیرخیزی و علی دماوندی- تلویزیون برابری

در تدارک راهپیمایی سه روزه
مصاحبه با تلویزیون برابری
گفتگوی فریبا امیرخیزی و علی دماوندی 
پیرامون راهپیمایی سه روزه در بزرگداشت چهلمین سالگرد تظاهرات زنان سال ۵۷ علیه حجاب اجباری

۱۳ فوریه ۲۰۱۹