سازماندهی به حول کارزار زنان- جلسه در بروکسل

در راه عملی کردن یک فراخوان جسورانه
روز دوشنبه، ۱۱ فوریه ساعت ۱۹، جلسه برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی برای هشت مارس ۲۰۱۹ در بروکسل، مابین:

مارش جهانی زنان، اعتصاب زنان در_بلژیک،
فعالین کارزار


برای پایان بخشیدن به یک ستم هزاران ساله
برای پایان بخشیدن به اشکال مختلف خشونت علیه زنان
متحد خواهیم شد
نقشه خواهیم ریخت
و شبانه‌روز سازمان‌دهی خواهیم کرد
اجازه پرواز را با پرواز کردن خواهیم گرفت

#راهپیمایی_سه‌روزه
#شمارش_معکوس

#countdown
#marche_mondial_des_femmes
#gravefeministe8m
#8_mars
@kaarzaar