همبستگی بین‌المللی: طراحی لوگوی کارزار توسط یک فعال زن ایتالیایی