همبستگی بین‌المللی: طراحی لوگوی کارزار توسط یک فعال زن ایتالیایی

زنده باد همبستگی بین‌المللی زنان
امروز هفده بهمن لوگوی زیبای راهپمایی سه‌روزه‌ی کارزار زنان توسط یک زن فمینیست ایتالیایی که از فعالین برگزاری اعتصاب زنان در بلژیک است، به درخواست فعالین کارزار و در همبستگی با جنبش زنان ایران تهیه شد
به اتکای نیروی بی‌پایان زنان در سراسر جهان برای تغییر وضع موجود با قدرت به پیش خواهیم رفت!

Long live International Women’s Solidarity