تدارک و تهیه دستمال گردن برای راهپیمایی سه روزه کارزار زنان در ۸ مارس ۲۰۱۹ – آلمان، هلند، بلژیک