پیام عباس سماکار، نویسنده، شاعر و فیلمساز به کارزار زنان

رفقای گرانقدر برگزارکنندۀ «کارزار زنان»، از دریافت خبر برگزاری این حرکت خوب و تاثیرگزار خوشحال شدم. امیدم این است که در مبارزه با جمهوری پلید اسلامی به عنوان اصلیترین مانع برابری و ازادی زنان در حال حاضر، پیروز باشید و تلاشتان برای برابری همۀ زنان جهان به نتایج دلخواه برسد. بی تردید، این تلاشها سرانجام راهی به رهائی خواهد گشود و زنان جامعه ما، روزهای تابناک آینده را خواهند دید.

تلاش انسانی تان گرما بخش!

رزمتان پیروز!

عباس سماکار

فوریه 2019