پیام عباس سماکار، نویسنده، شاعر و فیلمساز به کارزار زنان