روزشمار خیزش زنان در زمستان ۵۷- ۲۶ بهمن – ۱۵ فوریه ۱۹۷۹

♦آموختن از درس‌های تاریخی ضرورتی است خصوصا برای زنان که ستمی هزاران ساله و به وسعت جهان را تجربه کرده و می‌کنند…

پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۵۷- ۱۵ فوریه ۱۹۷۹
– شعار مردم تبریز: ما را مسلح کنید
«صدای ما را مسلح کنید در فضای تبریز طنین‌انداز شد… مردم به سوی سربازخانه سرازیر شدند و در اسلحه‌خانه‌ها را گشودند. هر کسی با برداشتن اسلحه‌ای به سوی شهر روانه گردید. هنوز سنگرهای خیابانی در تبریز پا برجاست.» کیهان، ۲۶ بهمن ۱۳۵۷
– آیت‌الله خمینی: هر که بگوید اعتصاب باقی بماند خائن است
اعتصابات از روز شنبه باید شکسته بشود. نه اجازه، حکم است. بعضی شلوغ‌کارها می خواهند بعضی اعتصابات را حفظ کنند که نهضت را به زمین بزنند… اگر کسی دسیسه کرد و گفت که اعتصاب فلان باید باقی باشد، تودهنی باید بخورد. مردم بروند مشغول کارشان بشوند.» کیهان ۲۷ بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر