پیام شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران (لندن) به کارزار زنان

به کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

در این روزهای پر تلاطم در جامعه که کارگران، زحمتکشان و سایر اقشار و طبقات تحتانی جامعه در مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی هستند، تلاش شما برای راه اندازی کارزار مبارزه با خشونت بر زنان و تدارک سه روز راهپیمایی به مناسبت چهلمین سالگرد مبارزه زنان در 8 مارس 57 علیه حجاب اجباری، تلاشی است بسیار مهم و تاثیر گذار.

زنان اولین قربانیان نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی بودند. جمهوری اسلامی با تحمیل حجاب اجباری می خواست زنان را به برده گانی صبور و خانه نشین بدل کند. اما زنان مبارز و آزادیخواه در مقابل یورش ضد زن رژیم تازه به قدرت رسیده ایستادند و در 5 روز متوالی در 8 مارس 57 علیه حجاب اجباری مبارزه ای را آغاز کردند که تا کنون ادامه دارد.

در دوره اخیر خصوصا از دیماه 96 تا کنون  نقش زنان در مبارزات کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان و…. چشم گیر بوده است. علاوه بر آن زنان خیابان انقلاب نیز با برداشتن حجاب اجباری فراخوان مبارزه ای عمیق تر و هدفمند تر را برای سایر جنبش های اجتماعی صادر کردند.

 ما از حرکت جسورانه شما دفاع نموده و برای گسترش خواست های این راهپیمایی سه روزه که در راس آن سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی قرار دارد، همراهی خود را اعلام می کنیم.

شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران (لندن)

14 فوریه 2019