پیام روناک شوانی نویسندە، مترجم و فعال عرصە حقوق بشر بە کارزار زنان

مایه بسی خوشوقتی است که سرکوب ستم چهل ساله رژیم اسلامی ایران بر زنان آزادیخواه، هر روز بیش از روز پیش، دچار شکست و عقب‌گرد می‌شود.

این وضعیت نتیجه کار یکی دو روز نبوده بلکه حاصل و ثمره مبارزه تاریخی و پیوسته زنان مبارز و جسوری است که همواره با سلاح اعتماد و باور به خود و پافشاری برای آزادی زن و انسان، رهایی زنان زحمت‌کش و محروم از حقوق خود، در چهارچوب جغرافیایی که با سرکوب و اعدام و قتل بر آن حکومت می‌شود، مبارره می‌کنند.

از آن‌جا که زنان در ایران هرگز میدان مبارزه را خالی نگذاشته‌اند، رژیم تا حد بسیار زیادی نگران بوده و بدین‌جهت درندانه‌ترین شیوه سرکوب را بر زنان اعمال می‌کند. اما زنان در مقابل سرکوب تسلیم نشده بلکه جسورانه‌تر به‌میدان آمده، سینه سپر کرده و پیش‌قراول اعتراضات و تحصن‌های دوره اخیر مبارزات جنبش سراسری زنان در شهرهای ایران شده‌اند.

من از مبارزات کارزار زنان و جنبش سراسری زنان ایران، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور حمایت می‌کنم. شما پیشروان آزادی زنان هستید. امیدوارم روش مبارزه و فعالیت‌های كارزار خود را از شیوه‌های کلاسیک مبارزه رها کرده و با روش‌های مدرن‌تر به فعالیت‌های خود ادامه بدهد.

از هم اکنون هشت مارس را به شما تبریک گفته، برای ادامه مبارزات‌تان آرزوی موفقیت دارم.

روناک شوانی

نویسنده، مترجم و فعال حقوق بشر

اصل پیام به زبان کوردی: