پیام کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران به کارزار زنان