برنامه پالتاکی اتاق «گفتمان سیاسی اجتماعی» برای کارزار زنان-۲۳ فوریه ۲۰۱۹

گفتمان سیاسی اجتماعی

زمان:  ۰۸:۰۰ شب اروپای مرکزی، ۱۰:۳۰ شب تهران، ۰۲:۰۰ بعد از ظهر نیویورک

Paltalk → View all → All Languages → Iran

شنبه ۲۳ فوریه ۲۰۱۹ – ۴ اسفند ماه ۱۳۹۷

نقش راهپیمایی سه روزه ی کارزار زنان درچهلمین سالگرد خیزش زنان علیه حجاب اجباری

با فریبا امیرخیزی

از فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران