برنامه پالتاکی اتاق «گفتمان سیاسی اجتماعی» برای کارزار زنان-۲۳ فوریه ۲۰۱۹