پیام پروین کابلی، از سازمان‌دهندگان ۸ مارس ۱۳۵۷، به کارزار زنان