روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷- شنبه ۲۸ بهمن – ۱۷ فوریه ۱۹۷۹

آموختن از درس‌های تاریخی ضرورتی است خصوصا برای زنان که ستمی هزاران ساله و به وسعت جهان را تجربه کرده و می‌کنند…

شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۵۷- ۱۷ فوریه ۱۹۷۹

– اعتصاب‌ها پایان یافت اما شماری از دانشجویان به سر کلاسهای درس نرفتند

«یکی از دانشجویان دختر دانشگاه تهران نداشتن تأمين جانی را دلیل نرفتن به سر کلاس ذکر می‌کرد و دیگری معتقد بود تا زمانی که شورای استادان و دانشجویان متخب تشکیل شده است، نباید سر کلاس رفت. رئیس دانشگاه و دیگر مدیران آن باید به انتخاب شورای استادان و دانشجویان باشد.

در اکثر دانشگاه‌های کشور دانشجویان از رفتن به سر کلاس‌های درس خودداری کردند…» آیندگان ۲۹ بهمن ۱۳۵۷

– انجمن اسلامی پرستاران اعلام موجودیت کرد

«در بیانیه آمده‌است که به منظور رشد یافتن افکار و شناخت و آگاهی نسبت به ایدئولوژی اسلامی و ایجاد جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی توحیدی، بدین وسیله موجودیت خود را اعلام می کنیم.» آیندگان ۲۹ بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر