پیام صلاح ایراندوست از سایت ایران تریبون به کارزار زنان

 رفقا! برایتان آرزوی موفقیت در کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران دارم. پیروز باشید.
ایران تریبون 

صلاح ایراندوست 

۱۷ فوریه ۲۰۱۹