روزشمار خیزش زنان در زمستان ۵۷- ۴ اسفند – ۲۳ فوریه ۱۹۷۹

♦اگر تجربیات تلخ نتواند راهی در مقابل‌مان باز کند ما ازتاریخ هیچ نیاموختیم و محکوم به تکرار آن خواهیم بود …

جمعه ۴ اسفند ۱۳۵۷- ۲۳ فوریه ۱۹۷۹

– اجتماع ۵۰ هزار نفر در دانشگاه تهران به دعوت سازمان چریک‌های فدایی خلق

 در این اجتماع «گروه‌های مختلف مردم از جمله کارگران، دهقانان، پیشه‌وران، کارمندان، معلمان، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش‌آموزان و گروه‌های دیگر شرکت کردند.» در قطعنامه‌ی پایانی این گردهم‌آیی بر هدف واقعی انقلاب ایران که همانا «محو كامل سلطه‌ی امپریالیست و رژیم وابسته به آن است» و «استقرار حاکمیت خلق» تاکید شده است. بند هشتم این قطعنامه تصریح می‌نماید که: «رژیم‌های ارتجاعی گذشته زنان را که نیمی از نیروهای جامعه هستند در وضعی بسیار نامناسب قرار داده‌است. باید زنان و مردان در همه‌ی زمینه‌ها و شئون اجتماعی برابر باشند و هر نوع قانونی و مقرراتی خلاف این اصل بی‌درنگ ملغی شود…» قطعنامه با این جمله پایان می‌یابد: «ما هرگونه تفرقه در صفوف متحد خلق‌های ستم‌کش میهن را محکوم می‌کنیم و آن‌را توطئه‌های امپریالیزم و نوکرانش می‌شناسیم.» کیهان ۵ اسفند ۱۳۵۷

از کتاب «خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷»

به کوشش مهناز متین و ناصر مهاجر