پیام مینا احدی به کارزار زنان

درودهای گرم

اقدام شما در برگزاری سه روز همایش و راه‌پیمایی در دفاع از جنبش برابری‌طلبانه و آزادی‌خواهانه زنان در ایران یک اقدام بسیار جالب و موثر است که می‌تواند یک‌بار دیگر در اروپا توجه‌ها را به جنبش چهل ساله مقاومت و مبارزه زنان در ایران علیه یک حکومت زن‌ستیز اسلامی جلب کند. این حرکت همچنین می‌تواند بیانگر یک اقدام دسته جمعی و متحدانه و امیدبخش برای زنان و مردم ایران باشد.به امید آن‌که با همیاری و مساعدت بیشترین افراد در این سه روز در هامبورگ و لاهه و بروکسل بتوانیم فریاد آزادی و برابری زنان ایران و فریاد چهل سال استقامت قهرمانانه آن‌ها را به گوش جهانیان برسانیم.

مینا احدی / آلمان

٢٠ فوریه ٢٠١٩